Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За нас

За нас

Звезден алианс за кръгова икономика е инициатива, която обединява фирми, браншови, стопански и неправителствени организации, общини, образователни и научни организации, поели доброволен ангажимент да спазват принципите на кръговата икономика и да работят за тяхното осъществяване. Инициативата е по проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, който се изпълнява от неправителствената организация в обществена полза Клуб „Икономика 2000“ с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС.  Основните цели на проекта са да се повишат познанията и опита на заинтересованите страни относно кръговата икономика и тяхната мотивация и участие в обществения диалог по основни стратегически документи и теми на национално ниво, както и способността им да прилагат успешни практики и модели за прехода на страната към кръгова икономика. 

СЕКРЕТАРИАТ

Клуб „Икономика 2000“ изпълнява функциите на Секретариат на Алианса, като:

 • организира административната дейност, включително изготвянето на уеб сайт и неговата поддръжка;
 • осигурява своевременна информация на партньорите в Алианса относно новости в европейското и националното законодателство за кръгова икономика;
 • организира семинари и обучения по теми от приложното поле на Алианса;
 • организира по заявка работни срещи и дискусии по теми от приложното поле на Алианса за партньори в Алианса;
 • осигурява логистична подкрепа за стартирането на инициативи от името на партньори в Алианса;
 • осъществява комуникацията между партньорите в Алианса и постъпили запитвания от трети страни по електронна поща;
 • проучва възможности и подготвя проекти от съвместен интерес за партньори в Алианса, включително за обмяна на опит по теми от кръговата икономика.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

BCCI

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е неправителствена организация за подпомагане, представителство и защита на икономическите интереси на своите фирми членове. Палатата съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество, трансфера на технологии и иновации и търговския стокообмен, като представлява интересите на повече от 53000 фирми. През м. март 2021 г. Българската търговско-промишлена палата създаде Съвет по кръгова икономика “Кръговата Икономика-Зелената Алтернатива за България“ („КИЗА-БГ“). Целта на Съвета е да работи за утвърждаване развитието на устойчива българска икономика, базираща се на принципите на кръговата икономика, прилагането на нови бизнес модели и зелени технологии, водещи до намаляване обема на отпадъците и тяхното кръгово оползотворяване. БТПП покрива всички 28 административни области в България чрез национално представеното членство и мрежата от регионални търговско-промишлени палати и офиси. Палатата е част от интегрираната международна мрежа от търговски камари по целия свят и е член на Международната търговска камара (МТК-Париж), Международната организация на  труда (МОТ),EUROCHAMBRES, Централноевропейската инициатива и други.

 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

BIA

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация с над 40-годишна история, утвърдена като един от водещите партньори на държавата при формулирането на икономическата политика, водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. БСК се определя до голяма степен от маниера на работа, сериозния потенциал от специалисти, с който разполага, и разнообразието от услуги, който предлага на своите членове.

БСК е единствената бизнес организация в Централна и Източна Европа, в която е изградено звено, подпомагащо постигането на съответствие с националните и европейски изисквания по околна среда, качество и безопасност. Център „Чиста индустрия” въвежда системи за фирмено управление от серията ISO и участва в разработката на нормативни документи в областта на околната среда. Експертите на центъра подпомагат въвеждането на т.нар. „по-чисто производство”, кръгова икономика, биоикономика и др.

Съвместно с браншовите организации, БСК участва в създаването на неформални инициативи, групи и обединения на експерти за подпомагане дейността на индустрията, прилагане на съвременни подходи в производството и постигане на значими резултати в ресурсната ефективност, управлението на отпадъците и кръговата икономика – КРИК, Пластик пакт България, в областта на храните, суровините и металите и др.

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ

Партньорите в Алианса ще работят в съответствие с основните принципи на кръговата икономика, а именно – силна икономика, опазване на природата, чиста околна среда, ефективно използване на ресурсите, климатична неутралност, нулеви отпадъци, чисто земеделие, енергийна ефективност.

Партньорите  поемат доброволен ангажимент да спазват принципите на кръговата икономика, представени в Споразумението за партньорство в рамките на Алианса. В дейността си партньорите ще спазват най-високи етични правила и ще прилагат съобразно спецификата на дейността и възможностите си проекти и инициативи, водещи до установяване на кръговата икономика като двигател на климатично-неутралния и кръгов икономически растеж, разкриване на нови работни места и социална справедливост.

За да укрепи капацитета на партньорите, Алиансът ще предоставя различни ресурси - материали за обучения и консултации, провеждане на обучения, видео клипове и други промоционални материали, интерактивна платформа, свързваща бизнеси - потребители с доставчици на стоки и услуги в спектъра на кръговата икономика.

Партньорите в Алианса могат да се възползват от организираните обучения и консултации и ще подобрят разбирането си и цялостния си капацитет за прилагане на мерки и модели от кръговата икономика, като в своята дейност и поведение ще рационализират прехода към кръгова икономика. Компаниите и организациите, присъединили се към Алианса, ще се стремят към зелени политики и действия, ще работят за зеленото бъдеще на България и за зеления преход към кръгова икономика.

Секретариатът ще подготви въпросник, който ще бъде изпращан до Партньорите /понастоящем се планира стартът да е в началото на 2023 г./, за да осигури информация за ангажиментите и постиженията на партньорите на Алианса, допринасящи за прехода към кръгова икономика.

За популяризиране на дейността си, прогреса по изпълнение на Зелената сделка в Европа и за свързване на заинтересованите страни, Алиансът ще използва и настоящата си официална уебстраница. На нея регулярно ще бъде публикувана информация във връзка с кръговата икономика – европейски инициативи, национални инициативи, добри практики и модели от чужбина и страната, успешни модели за преход към кръгова икономика и др. Сайтът ще бъде използван и за последващите инициативи в рамките на Алианса.

ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

През първата година от сформирането на Алианса, работата му ще бъде фокусирана върху:

 • прилагане на засилена политика по управление на отпадъците в подкрепа на предотвратяване образуването на отпадъци и кръговостта
 • мерки за постигане на цели за намаляване на отпадъците по специфични потоци и за предотвратяване образуването на отпадъците
 • принос към въвеждане на хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъците и маркировка за улесняване разделното събиране
 • подкрепа за прехода към кръговата икономика посредством структурни и кохезионни фондове на ЕС
 • Фондът за справедлив преход и градска инициатива

Работата на Алианса ще бъде последващо разширена с други теми и ще покрива широк спектър икономически сектори.

Амбицията на Алианса е в бъдеще да разшири своите тематични области на въздействие и продуктови вериги в съответствие с развитията на европейската политика и интересите на партньорите на Алианса.

Алиансът ще действа като катализатор за възприемане на постоянна политика на кръгова икономика и чиста околна среда на локално, местно и национално ниво, като ще осигури повдигане на теми от значение за своите партньори пред местните и националните публични власти.

ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на дейността на Алианса ще се извършва чрез:

 • определените за целта средства в рамките на проект „ЛАЙФ Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“
 • средства, бюджетирани в общи проекти, изготвяни от Секретариата и отделни партньори и други подходящи проекти;
 • собствено финансиране, където е приложимо, и според желанието на всеки от партньорите в Алианса.