Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Община Варна, Дирекция ЕООС

Община Варна, Дирекция ЕООС

Отдел “Опазване на околната среда” е един от специализираните отдела в дирекция   "Екология и опазване на околната среда". Основни дейностти на отдела:

  • Организира, координира и участва в разработването, актуализирането и изпълнението на програми, проекти, стратегии и договори насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Подготвя годишни доклади и отчети по изпълнението на програмите, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда.
  • Възлага и контролира почистване и поддържане на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината.
  • Проследява отчитането на Планове за управление на строителни отпадъци, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
  • Осъществява дейности по стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води. Извършва проверки и контрол по издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане, и спазването на забраните в зоните за опазване на участъците от находищата на минерална вода.
  • Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения.
  • Наблюдава качеството на атмосферния въздух и акустичната обстановка в гр. Варна и предлага мерки за подобряването им. Следи за изпълнение на мероприятията за подобряване качеството на атмосферния въздух и спазване на нормите за шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Варна.
  • Провежда и подпомага провеждането на информационни, и образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда. Осъществява взаимодействие с НПО.

https://www.varna.bg/bg/1029